USLOVI KORIŠĆENJA

 

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi regulišu ugovorni odnos između prodavca i kupca u internet prodavnici adria-football-institute.com (u daljem tekstu: internet prodavnica). Kupovinom u internet prodavnici kupac potvrđuje da je pročitao Opšte uslove i da je sa njima saglasan.

Opšti uslovi u nastavku sadrže bitne elemente i uslove Ugovora o edukaciji (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između privrednog društva Adria nogometni inštitut d.o.o. i kupaca, i njihov su sastavni deo.

Ugovor se smatra zaključenim kada kupac izvrši porudžbinu u onlajn prodavnici i potvrdi kupovinu usluge prodavca u onlajn prodavnici.

Odmah po prijemu porudžbine kupca, a pre početka usluge, prodavac potvrđuje zaključivanje ugovora sa svim propisanim podacima slanjem poruke na e-mail adresu kupca. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot-1), ugovor predstavlja ugovor o pružanju usluga zaključen na daljinu.

Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja promeni sadržaj Opštih uslova objavljenih u internet prodavnici.

 

Prodavač

ADRIA NOGOMETNI INŠTITUT, IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŠPORTA, d.o.o.

(skraćeno: Adria nogometni inštitut d.o.o.)

Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija

Adresa elektronske pošte: [email protected]

Upisano u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani pod matičnim brojem: 8873151000

Iznos uplaćenog kapitala: 7.500,00 €

Poreski broj: SI69918902

Transakcioni nalozi:

SI56 1010 0006 0941 894 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

SI56 2900 0005 3326 189 UniCredit Bank Slovenija d.d.

 

Kupac

Punoletno, poslovno sposobno fizičko lice ili preduzeće koje preko zastupnika ili ovlašćenog lica u internet prodavnici odabere najmanje jednu ponuđenu uslugu, odabere način plaćanja i porudžbinom potvrdi kupovinu.

Kupac je odgovoran za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom naručivanja i/ili kupovine usluga u internet prodavnici. Za kupovinu nije potrebna registracija.

 

Korisnik

Korisnik je svako lice koje pristupi veb stranici prodavca i poseti internet prodavnicu u svrhu pregleda ili kupovine usluge koju prodavac nudi u onlajn prodavnici.

Posetom internet prodavnice smatra se da je korisnik upoznat sa Opštim uslovima poslovanja i da ih u potpunosti razume i prihvata.

Korisnik je dužan da pročita Opšte uslove svaki put kada poseti internet prodavnicu; u suprotnom, prodavac nije odgovoran za posledice nepoznavanja njihovog sadržaja korisnika.

Korisnik se slaže da je pristup Internet prodavnici ponekad težak i/ili nemoguć zbog održavanja veb stranice ili događaja koji su van kontrole prodavca.

Zabranjeno je korišćenje internet prodavnice na bilo koji način koji bi mogao da nanese štetu prodavcu ili trećim licima. Korisnik ne sme da objavljuje ili prenosi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih i nezakonite su prirode.

Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisniku ili trećoj strani korišćenjem veb stranice prodavca.

Korišćenje veb stranice prodavca i poseta onlajn prodavnici su besplatni.

Jezik komunikacije u internet prodavnici je slovenački, hrvatski, srpski i engleski.

 

Proces naručivanja ili kupovine

1. izaberite jezik (slovenački, hrvatski, srpski, engleski)

2. izaberite / kliknite na „Prijavi se“

3. izabrati plaćanje (jednokratno, 2 rate, 3 rate, 4 rate, 5 rate, 6 rate)

4. izaberite / kliknite na „Prijavi se“

5. izaberite količinu

6. unesite potrebne podatke, proverite porudžbinu, potvrdite uslove plaćanja i izaberite / kliknite na „Prijavi se“

7. unesite potrebne podatke o kreditnoj kartici

8. izaberite / kliknite na „Plaćanje“

Informacije o uslugama

Prodavac u internet prodavnici omogućava prikaz glavnih karakteristika i najtačniji opis usluga – kurseva (u daljem tekstu: kurs) koje nudi, između ostalog, prikazom slika i promotivnog materijala. Prodavac ne garantuje potpunu tačnost prikazanih podataka; slike i promotivni materijal su informativnog karaktera.

Ukoliko zbog greške ili nepotpunosti cena kursa objavljena u veb prodavnici nije tačna ili je u međuvremenu promenjena, prodavac zadržava pravo da je promeni, pri čemu će kupca odmah obavestiti o promeni cene. i omogućiti mu da potvrdi ili otkaže narudžbu.

Kupac potvrđuje da je upoznat sa svim podacima koje je kupac dužan da pribavi u skladu sa ZVPot-1 pre zaključenja ugovora na daljinu.

 

Način plaćanja

Internet prodavnica Vam omogućava kupovinu odabrane usluge plaćanjem preko Internet banke, debitne/kreditne kartice (MAESTRO, VISA, MASTERCARD). Uslugu kartičnog plaćanja pruža CorvusPai sistem. Informacije o kartici se ne čuvaju u sistemu onlajn prodavnice. Podatke čuva provajder usluga plaćanja na mreži. CorvusPai sistem nije uključen u ugovorni odnos između prodavca i kupca.

Usluga se smatra plaćenom uplatom od strane kupca na transakcijski račun prodavca. U slučaju plaćanja iz inostranstva, sve transakcijske troškove snosi kupac.

Sve cene prikazane u veb prodavnici su izražene u evrima i uključuju zakonsku stopu poreza na dodatu vrednost. Kod načina plaćanja „Virman“, kupac prvo na svoju e-mail adresu dobija predračun sa svim podacima potrebnim za plaćanje, uključujući i broj transakcijskog računa na koji mora da uplati vrednost naručene usluge. Plaćanje se zatim vrši preko internet banke ili na način na koji ona inače izmiruje svoje obaveze.

Kupac dobija račun za plaćenu uslugu na svoju e-mail adresu nakon uplate na transakcijski račun prodavca.

Sva plaćanja karticama se vrše u evrima. U slučaju plaćanja u drugoj valuti, iznos za koji će biti naplaćena kartica dobija se pretvaranjem evra u izabranu valutu po kursu Banke Slovenije. Prilikom plaćanja, navedeni iznos se konvertuje u lokalnu valutu po kursu izdavaoca kreditne kartice. Plaćanje u drugim valutama može rezultirati manjim odstupanjem obračunatog iznosa od iznosa cene objavljene u internet prodavnici.

 

Trajanje i sadržaj ugovora

Ugovor se zaključuje za vreme trajanja kursa ili do završetka završnog ispita.

 

Prava i obaveze prodavca (provajder kursa)

 • izvođenje kursa u trajanju od dva do šest meseci, koji se sastoji od nekoliko modula, od kojih svaki obuhvata odgovarajući broj predavanja, i završni ispit za sticanje sertifikata;
 • nastava od strane stručno osposobljenih predavača (licenciranih stručnjaka);
 • izvođenje kursa sa žarom dobrog stručnjaka i sa svim očekivanim angažovanjem i težnjom ka što kvalitetnijoj edukaciji naručioca;
 • blagovremeno obaveštavanje o rasporedu predavanja i obezbeđivanje linka ka onlajn platformi;
 • staranje o radu onlajn veze sa korisnikom;
 • vođenje evidencije o pohađanju nastave;
 • obezbeđivanje i dostavljanje programa kursa i relevantnog materijala korisniku pre početka kursa ili predavanja;
 • obezbediti da predavači budu dostupni klijentu za pitanja ili dodatna objašnjenja nakon predavanja putem e-maila;
 • obaveštavanje klijenta u realnom vremenu o svim mogućim okolnostima bitnim za izvođenje kursa i polaganje završnog ispita.

 

Prava i obaveze kupca (polaznika kursa)

 • nastojanje da redovno i tačno prisustvujete predavanjima u vreme koje je prodavac prethodno najavio;
 • blagovremeno obaveštavanje prodavca o eventualnom nedolasku na predavanja;
 • zabrana (ili odricanje od prava) reprodukcije, snimanja, distribucije predavanja ili neovlašćenog raspolaganja stručnim materijalom prodavca;
 • saglasnost da je izvođač radova isključivi vlasnik svih autorskih i drugih prava iz zadataka koje naručilac kreira u okviru obuke;
 • saglasnost da, u svrhu rada softvera i onlajn platforme, prodavac može proslediti podatke kupca svojim poslovnim partnerima;
 • klijent može polagati završni ispit ako je odslušao 70% svih predavanja predmeta; ako kupac ne prisustvuje 70% svih predavanja kursa, na osnovu dogovora sa prodavcem, može da zameni učešće na drugim predavanjima u okviru sledećeg kursa;
 • plaćanje kursa uključuje pohađanje svih predavanja i/ili polaganje završnog ispita najkasnije u okviru sledećeg kursa;
 • sve troškove i izdatke koje korisnik ima u vezi sa učešćem na kursu snosi kupac.

 

Objavljivanje podataka kompanije

Kupac koji je pravno lice ili trgovačko društvo saglasan je da prodavac, kao partner ili referenca, može da objavi podatke o kupcu (ime, logo i sl.) na svojoj veb stranici, društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn itd.) i reklamnim materijalima.

 

Otkazivanje ugovora

Kupac (učesnik kursa) može obavestiti prodavca u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da odustaje od ugovora bez obrazloženja svoje odluke. U ovom slučaju, kupcu se ne naplaćuju nikakvi troškovi.

O odustajanju od ugovora kupac obaveštava prodavca pismenom izjavom preporučenom poštom na adresu prodavca ili na e-mail adresu prodavca.

U slučaju odustajanja od ugovora od strane kupca, prodavac vraća sve primljene uplate kupcu najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja o odustajanju od ugovora.

Ako je kupac već počeo da pohađa kurs do trenutka kada prodavac dobije obaveštenje o odustajanju od ugovora, prodavac će kupcu vratiti sve primljene uplate, umanjen za proporcionalni deo vrednosti kursa koji je do tog vremena već završen. Ukoliko je kupac odlučio da plati kurs u ratama, prodavac (izvođač kursa) može da odustane od ugovora ako kupac kasni sa plaćanjem prve rate ili ako kupac ne plati dve uzastopne rate na vreme ili ako jednu ratu kasni kada nije ugovoreno više od četiri rate. U slučaju odustajanja od ugovora od strane prodavca iz navedenog razloga, prodavac će kupcu vratiti sve primljene uplate, umanjene za proporcionalni deo vrednosti već izvršenog kursa.

a kupac nadoknađuje prodavcu srazmernu vrednost do tada važećeg kursa.

Prodavac takođe može da odustane od ugovora ako se kupac loše ponaša sa predavačima kursa. Neprimereno ponašanje obuhvata verbalno, fizičko, seksualno i drugo nasilje, nedolično ponašanje prema predavačima i pohađanje nastave u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U slučaju odustajanja od ugovora iz navedenog razloga, prodavac vraća kupcu sve primljene uplate, umanjene za proporcionalni deo vrednosti kursa koji je u to vreme već primenjen.

Ukoliko kupac nije uplatio srazmeran deo vrednosti po tada važećem kursu pre prijema obaveštenja prodavca o odustajanju od ugovora, dužan je da to učini u narednih 8 dana.

 

Postupak reklamacije kod prodavca

Sve žalbe ili reklamacije kupaca šalju se u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu prodavca ili njegovu e-mail adresu. Žalbeni postupak je poverljiv. Prodavac odgovara na reklamaciju i nudi kupcu predlog rešenja najkasnije u roku od 8 dana. Lice koje rešava reklamaciju je direktor prodavca. Direktor može pismeno ovlastiti drugu osobu za rješavanje prigovora. Prodavac o predloženom rešenju obaveštava kupca koji se žalio ili odluku saopštava preporučenom poštom ili e-mailom.

 

Odgovornost prodavca za nepravilnosti u pruženoj usluzi

U slučaju nepravilnosti u pruženoj usluzi, kupac koji je o tome obavestio prodavca može:

 • zahteva besplatno otklanjanje nepravilnosti u pruženoj usluzi;
 • zahtevati ponovno izvršenje usluge;
 • zahteva povraćaj dela kupoprodajne cene srazmerno nepravilnostima u pruženoj usluzi, ili
 • odustati od ugovora i zatražiti povraćaj novca.

Ukoliko nema spora o postojanju nepravilnosti u pruženoj usluzi, prodavac je dužan da u što kraćem roku, a najkasnije u roku od osam dana, postupi po zahtevu kupca.

Prodavac pismenim putem odgovara na zahtev kupca u roku od 8 dana od dana prijema, ukoliko ospori postojanje nepravilnosti u pruženoj usluzi.

 

Primena prava

Na pitanja koja nisu posebno uređena Opštim uslovima poslovanja primenjuju se odredbe ZVPot-1 i Zakona o obligacionim odnosima o ugovorima o preduzeću.

 

Rešavanje konflikata

Prodavac i kupac će eventualne sporove nastojati da reše sporazumno i mirnim putem, u suprotnom je nadležan sud u Ljubljani.