POGOJI UPORABE

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja urejajo pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem v spletni trgovini adria-football-institute.com (v nadaljevanju: spletna trgovina).

Kupec z nakupom v spletni trgovini potrjuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja in se z njimi strinja.

Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju vsebujejo bistvene elemente in pogoje Pogodbe o izobraževanju (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med družbo Adria nogometni inštitut d.o.o. in kupcem, in so njen sestavni del.

Pogodba se šteje za sklenjeno, ko kupec v spletni trgovini odda naročilo in potrdi nakup storitve prodajalca v spletni trgovini.

Prodajalec takoj po prejemu kupčevega naročila in pred začetkom opravljanja storitve s sporočilom na elektronski naslov kupca potrdi sklenitev pogodbe z vsemi predpisanimi podatki.

Pogodba v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) predstavlja pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno na daljavo.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino Splošnih pogojev poslovanja, objavljenih v spletni trgovini.

 

Prodajalec 

ADRIA NOGOMETNI INŠTITUT, IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŠPORTA, d.o.o.

(skrajšano: Adria nogometni inštitut d.o.o.)

Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov: [email protected]

Vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko: 8873151000

Višina vplačanega osnovnega kapitala: 7.500,00 €

Davčna številka: SI69918902

Transakcijski računi:

SI56 1010 0006 0941 894 Banka Intesa Sanpaolo d.d.

SI56 2900 0005 3326 189 UniCredit Bank Slovenija d.d.

 

Kupec

Polnoletna, poslovno sposobna fizična oseba ali podjetje, ki prek zastopnika ali pooblaščenca v spletni trgovini izbere vsaj eno ponujeno storitev, izbere način plačila ter z oddajo naročila potrdi njen nakup.

Za točnost in popolnost vpisanih podatkov pri naročilu in/ali nakupu storitev v spletni trgovini, je odgovoren kupec. Za nakupovanje ni potrebna registracija.

 

Uporabnik 

Uporabnik je vsaka oseba, ki dostopa do spletne strani prodajalca in obišče spletno trgovino z namenom ogleda ali nakupa storitve, ki jo prodajalec ponuja v spletni trgovini.

Z obiskom spletne trgovine se šteje, da je uporabnik ves čas seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja ter da jih v celoti razume in sprejema.

Uporabnik je dolžan ob vsakem obisku spletne trgovine prebrati Splošne pogoje poslovanja; v nasprotnem primeru prodajalec ne odgovarja za posledice nepoznavanja njihove vsebine s strani uporabnika.

Uporabnik pristaja na to, da je včasih otežen in/ali onemogočen dostop do spletne trgovine zaradi vzdrževanja spletne strani ali zaradi dogodkov, na katere prodajalec nima vpliva.

Prepovedana je uporaba spletne trgovine na kakršenkoli način, ki bi lahko povzročil škodo prodajalcu ali tretjim osebam. Uporabnik ne sme objavljati ali posredovati kakršnihkoli gradiv, ki ogrožajo ali kakorkoli kršijo pravice drugih in so po svoji naravi nezakonita.

Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku ali tretji osebi nastala pri uporabi spletne strani prodajalca.

Uporaba spletne strani prodajalca in obisk spletne trgovine sta brezplačna.

Jezik komunikacije v spletni trgovini je slovenščina, hrvaščina, srbščina in angleščina.

 

Postopek naročila oziroma nakupa

1. izberite jezik (slovenščina, hrvaščina, srbščina, angleščina)

2. izberite / kliknite na »Prijavi se«

3. izberite plačilo (enkrat, 2 obroka, 3 obroki, 4 obroki, 5 obrokov, 6 obrokov)

4. izberite / kliknite na »Prijavite se«

5. izberite količino

6. vnesite zahtevane podatke, preverite naročilo, potrdite plačilne pogoje in izberite / kliknite na »Prijava«

7. vnesite obvezne podatke o kreditni kartici

8. izberite / kliknite na »Plačilo«

 

Podatki o storitvah

Prodajalec v spletni trgovini zagotavlja predstavitev glavnih značilnosti in čim bolj natančen opis storitev – izobraževalnih tečajev (v nadaljevanju: tečaj), ki jih ponuja, med drugim s prikazom slik in promocijskega gradiva. Prodajalec ne jamči za popolno točnost prikazanih podatkov; slike in promocijsko gradivo so informativne narave.

Če zaradi napake ali nepopolnosti objavljena cena tečaja v spletni trgovini ni pravilna ali je bila vmes spremenjena, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe le-te, pri čemer kupca nemudoma obvesti o spremembi cene in mu omogočil potrditev ali preklic naročila.

Kupec potrjuje, da je seznanjen z vsemi informacijami, ki jih mora kupec v skladu z ZVPot-1 prejeti pred sklenitvijo pogodbe, sklenjene na daljavo.

 

Način plačila

Spletna trgovina omogoča nakup izbrane storitve s plačilom preko spletne banke, debetne/kreditne kartice (MAESTRO, VISA, MASTERCARD). Storitev kartičnega plačila zagotavlja sistem CorvusPay. Podatki o kartici se ne hranijo v sistemu spletne trgovine. Podatki so shranjeni pri ponudniku storitev spletnega plačevanja. Sistem CorvusPay ni vključen v pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem.

Storitev šteje za plačano s kupčevim nakazilom na transakcijski račun prodajalca. V primeru plačila iz tujine krije vse stroške transakcije kupec.

Vse cene, prikazane v spletni trgovini, so navedene v evrih in vključujejo zakonsko stopnjo davka na dodano vrednost. Pri načinu plačila »Virman« kupec na svoj elektronski naslov najprej prejme predračun z vsemi podatki, potrebnimi za plačilo, vključno s številko transakcijskega računa, na katerega mora plačati vrednost naročene storitve. Plačilo nato izvede preko spletne banke ali na način, kot običajno plačuje svoje obveznosti.

Račun za plačano storitev kupec prejme na svoj elektronski naslov po nakazilu plačila na transakcijski račun prodajalca.

Vsa plačila s karticami se izvajajo v evrih. V primeru plačila v drugi valuti se znesek, ki bo bremenil kartico, pridobi s preračunom evrov v izbrano valuto po tečaju Banke Slovenije. Pri plačilu se navedeni znesek preračuna v lokalno valuto po menjalnem tečaju izdajatelja kreditne kartice. Posledica plačila v drugih valutah je morebitno manjše odstopanje obračunanega zneska od zneska cene, objavljene v spletni trgovini.

 

Trajanje in vsebina pogodbe

Pogodba je sklenjena za čas trajanja tečaja oziroma do oprave zaključnega izpita.

 

Pravice in obveznosti prodajalca (izvajalca tečaja)

 • izvedba programa tečaja, ki predvidoma traja od dveh do šest mesecev in sestoji iz več modulov, pri čemer vsak modul vključuje ustrezno število predavanj, in zaključnega izpita za pridobitev certifikata;
 • zagotovitev predavanj s strani strokovno usposobljenih predavateljev (licencirani strokovnjaki);
 • izvedba tečaja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in z vso pričakovano zavzetostjo ter prizadevanje za čim kvalitetnejšo izobrazbo kupca;
 • pravočasno sporočilo urnika predavanj in zagotovitev povezave do spletne platforme;
 • skrb za delovanje spletne povezave s kupcem;
 • vodenje evidence udeležbe na predavanjih;
 • zagotovitev in posredovanje programa tečaja in ustreznega gradiva kupcu pred začetkom tečaja oziroma predavanj;
 • zagotovitev, da so predavatelji kupcu na voljo za vprašanja ali dodatna pojasnila po predavanjih prek elektronske pošte;
 • sprotno obveščanje kupca o vseh morebitnih okoliščinah, pomembnih za izvedbo tečaja in opravo zaključnega izpita.

 

Pravice in obveznosti kupca (udeleženca tečaja)

 • prizadevanje za redno in točno udeleževanje predavanj v terminih, ki mu jih predhodno sporoči prodajalec;
 • pravočasno obveščanje prodajalca o morebitnem izostanku s predavanj;
 • prepoved (oziroma odpoved pravici do) kopiranja, snemanja, distribuiranja predavanj ali nedovoljenega razpolaganja s strokovnim gradivom prodajalca;
 • soglasje s tem, da je izvajalec izključni imetnik vseh avtorskih in drugih pravic iz nalog, ki jih kupec pripravi v okviru izobraževanja;
 • soglasje s tem, da lahko prodajalec za namen delovanja software opreme in spletne platforme posreduje podatke o kupcu svojim poslovnim partnerjem;
 • kupec lahko na zaključni izpit pristopi, če se je udeležil 70% vseh predavanj tečaja; če se kupec ne udeleži 70% vseh predavanj tečaja, lahko na podlagi dogovora s prodajalcem udeležbo na ostalih predavanjih nadomesti v okviru naslednjega tečaja;
 • plačilo tečaja obsega udeležbo na vseh predavanjih tečaja in/ali opravo zaključnega izpita najkasneje v okviru naslednjega tečaja;
 • vse stroške in izdatke, ki jih ima kupec v zvezi z udeležbo na tečaju, krije kupec.

 

Objava podatkov podjetij

Kupec, ki je pravna oseba ali podjetje, se strinja, da lahko prodajalec kot partnerja ali referenco objavi podatke kupca (ime, logotip ipd.) na svoji spletni strani, socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn ipd.) in oglaševalskih gradivih.

 

Odstop od pogodbe

Kupec (udeleženec tečaja) lahko v 14 dneh od sklenitve pogodbe obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V tem primeru kupca ne bremenijo nobeni stroški.

Kupec prodajalca o odstopu od pogodbe obvesti s pisno izjavo, ki jo pošlje s priporočeno pošto na naslov prodajalca ali na elektronski naslov prodajalca

V primeru odstopa od pogodbe s strani kupca prodajalec najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe kupcu vrne vsa prejeta plačila.

Če se je kupec do prodajalčevega prejema obvestila o odstopu od pogodbe že začel udeleževati tečaja, prodajalec vrne kupcu vsa prejeta plačila, znižana za sorazmerni del vrednosti do tedaj že izvedenega tečaja.

Prodajalec (izvajalec tečaja) lahko v primeru, da se je kupec odločil za plačilo tečaja na obroke, odstopi od pogodbe, če kupec zamudi s plačilom prvega obroka ali če kupec ne plača pravočasno dveh zaporednih obrokov ali če zamudi s plačilom enega obroka, kadar niso dogovorjeni več kot štirje obroki. V primeru odstopa od pogodbe s strani prodajalca iz tega razloga vrne prodajalec kupcu vsa prejeta plačila, znižana za sorazmerni del vrednosti že izvedenega tečaja.

Kupec pa prodajalcu povrne sorazmerno vrednost do tedaj že izvedenega tečaja.

Prodajalec lahko odstopi od pogodbe tudi, če se kupec neprimerno vede do predavateljev tečaja. Za neprimerno vedenje se šteje verbalno, fizično, spolno in drugo nasilje, nespodobno obnašanje do predavateljev in udeležba na tečaju v vinjenem stanju ali pod vplivom psihoaktivnih substanc. V primeru odstopa od pogodbe iz tega razloga vrne prodajalec kupcu vsa prejeta plačila, znižana za sorazmerni del vrednosti do tedaj že izvedenega tečaja.

V kolikor kupec do prejema obvestila o odstopu od pogodbe s strani prodajalca še ni plačal sorazmernega dela vrednosti do tedaj že izvedenega tečaja, je dolžan to storiti v nadaljnjih 8 dneh.

 

Pritožbeni postopek pri prodajalcu

Morebitne pritožbe ali reklamacije kupcev se pošljejo v pisni obliki s priporočeno pošto na naslov prodajalca ali njegov elektronski naslov. Pritožbeni postopek je zaupen. Prodajalec kupcu najkasneje v 8 dneh odgovori na pritožbo in ponudi predlog rešitve. Oseba, ki rešuje pritožbo, je direktor prodajalca. Direktor lahko za obravnavanje pritožb pisno pooblasti drugo osebo. Prodajalec kupca, ki se je pritožil, obvesti o predlagani rešitvi ali sporoči odločitev s priporočeno ali elektronsko pošto.

 

Odgovornost prodajalca za nepravilnosti pri opravljeni storitvi

V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko kupec, ki je o tem obvestil prodajalca:

 • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
 • zahteva ponovno izvedbo storitve;
 • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
 • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačila.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, prodajalec čim prej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi zahtevi kupca.

Prodajalec pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu, če je obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.

 

Uporaba prava

Za zadeve, ki niso posebej urejene s Splošnimi pogoji poslovanja, se uporabljajo določila ZVPot-1 in Obligacijskega zakonika o podjemni pogodbi.

 

Reševanje sporov

Prodajalec in kupec bosta morebitne spore poskušala reševati sporazumno in po mirni poti, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.